كوهرو ميذارم رو دوشم رخت هر جنگو ميپوشم
موجو از دريا ميگيرم شيره سنگو ميدوشم
مي‌يارم ماهو تو خونه مي‌گيرم باد رو نشونه
همه خاك زمين رو مي‌شمرم دونه به دونه
اگه چشمات بگن آره هيچكدوم كاري نداره
دنيارو كولم ميگيرم روزي صد دفعه ميميرم
مي‌كَنم ستاره‌هارو جلوي چشمات ميگيرم
چشمات حرمت زمينه يه قشنگ نازنينه
تو اگه ميخواي نذارم هيچ كسي تو رو ببينه
اگه چشمات بگن آره هيچكدوم كاري نداره
چشم ماهو در‌مي‌يارم يه نوردبون مي‌يارم
عكس چشمتو مي‌گيرم جاي چشم اون ميذارم
آفتابو برش ميدارم واسه چشمات در ميذارم
از چشام آينه مي‌سازم با خودم برات مي‌يارم
اگه چشمات بگن آره هيچكدوم كاري نداره