دلم تنگ است

دلم می‌سوزد از باغی که می‌سوزد

نه ديداری

نه بيداری

نه دستی از سر ياری

مرا آشفته می‌سازد چنين آشفته بازاری