کی دنيا به آخر می‌رسد ؟!
يا من به آخر دنيا می‌رسم ؟!
وقتی هست که می‌توان احساس کرد
با لبخند هميشگی‌ات
انقدرها هم که می‌گويند
دنيا زودگذر نيست ....بنويس خواستن من شمردنی نيست
بنويس دل که به خاک سپردنی نيست