سلام . خوبين همگی ؟؟؟
ميخوام بدون مقدمه حرفم رو بزنم .... تا حالا شده يه کاری رو نکرده باشين ولی به خاطر کاری که نکردين مورد سرزنش قرار بگيرين ؟؟؟؟ واقعا آدم چه حالی پيدا ميکنه ؟ مثل اينکه اصلا تو اين دنيا نيست . چقدر عصبانی ميشه ؟؟؟؟؟ آخه من اين کارو نکردم . ولی هيشکی باور نميکنه ... تازه وقتی قبول نميکنه که تو اين کارو نکردی بهت پوزخند هم ميزنه !!!!!! ديگه اون خنده آخرشه که کفر آدمو در مياره و ......
عجب اوضاعی ميشه ... مثل اينکه جنگه ... عجب اوضاعی ... قمر در عقرب . بعدش با خودت فکر ميکنی ... آخه اون تقصيری نداره ... شايد يه نيرويی قويتر باعث شده که اون فکر کنه تو اشتباه کردی . يه نيرويی که خيلی بهش نزديکتره .. شايد هم کار خودش بود .. خود فرد عامل تحريک . چه بدونم . ولی بعدا ميگی اون بايد بيشتر فکر ميکرد . آخه لزومی نداشت من ...
شما چی ميگين ؟ تا حالا تو اين وضع گرفتار شدين ؟؟؟؟

شاد باشين . همتونننن !!!