سلام . خوبين ؟ راستش حرف زيادی واسه گفتن ندارم . فقط اومدم يه شعر بنويسم . همين .

گفتم که چيست فرق ميان شراب و آب
کاين يک کند خنک دل و آن يک کند کباب
گفتا که آب خنده عشق است در سرشت
ليکن شراب خنده سرشت است در سرابهمين !!!! آسمونی باشين .. يا علي