از عشق تو از قافله من جا ماندم
امروز که رفت به انتظار فردا ماندم
فردا چو رسيد قافله‌ای نبود سرتاسر دشت
فردای دگر قافله پر بود و گذشت