هي تو! آره با توام. تو كه ميگن اون بالايي...

تو با اين عظمت..با اين همه توانايي..با اين همه اختيارات..

نميتوني آرزوي به اين كوچيكيه منو برآورده كني؟

چيه؟

سخته؟

يا نكنه دلت نميخواد؟

چرا؟

مگه چي خواستم ازت؟

آهان فهميدم.وقت نداري.

اين همه آدم؟؟؟ اين همه آرزو...

گذاشتيم تو نوبت؟

فكر كنم تا نوبتم بشه هفت تا كفن پوسونده باشم.

ميگما..

چيزه..

يه حالي بده.

يه پارتي بازي كن اين دفعه رو .

خارج از نوبت و اينا .

واردي كه؟

پل

با تواما....

!!!‌BUZZ

نخير

انگار دارم با ديوار حرف ميزنم !يززززززززززز

ميشنوي اصلا ؟؟؟

به خدا اين دفعه اگه تحويل نگيري ولت ميكنم.

ميرم خورشيد پرست ميشم.

اين يه تهديده !

شوخي هم باهات ندارم.

الو ؟؟؟؟