خدايا ! تو خيال نداري با ما كنار بيايي؟

لااقل بيا يه ده دقيقه جاتو با من عوض كن. قول ميدم زياد شيطوني نكنم... به اون دگمه گنده قرمزه هم دست

 نميزنم . فقط ميخوام يه دستي به سروگوش زندگيم بكشم.

اوكي...حالا يه ذره هم شايد شيطوني كردم.

اين كار يه حسن ديگه هم داره...تو ميشي من.. بعد تازه ميفهمي چي خلق كردي.... يه خورده وجدان درد

ميگيري !!!!!!